1. World Map/
  2. Asia/
  3. Kazakhstan/
  4. Cities

Most populated Cities in Kazakhstan

City Population Time Zone
Almaty 2,000,900 ALMST
Karagandy 451,800 ALMST
Shymkent 414,032 ALMST
Taraz 358,153 ALMST
Nur-Sultan 345,604 ALMST
Pavlodar 329,002 ALMST
Ust-Kamenogorsk 319,067 ALMST
Kyzyl-Orda 300,000 ALMST
Kyzylorda 300,000 KIZST
Semey 292,780 ALMST
Aqtobe 262,457 AKTST
Kostanay 210,000 KIZST
Petropavlovsk 200,920 ALMST
Taldyqorghan 200,000 ALMST
Oral 200,000 LMT
Atyrau 180,000 LMT
Temirtau 170,600 ALMST
Aktau 147,443 AQTST
Kokshetau 124,444 ALMST
Rudnyy 124,000 KIZST
Ekibastuz 121,470 ALMST
Taldykorgan 116,558 ALMST
Zhezqazghan 104,357 ALMST
Zhanaozen 103,598 AQTST
Turkestan 97,360 ALMST
Balqash 81,364 ALMST
Sarkand 76,919 ALMST
Baykonyr 70,000 ALMST
Kentau 57,408 ALMST
Ridder 52,664 ALMST
Qulsary 51,216 LMT

Trending on WorldAtlas