1. World Map/
  2. Oceania/
  3. Australia/
  4. Australia Maps

Australia Maps

AUSTRALIA MAPS:
AUSTRALIA/OCEANIA MAPS:
AUSTRALIA/OCEANIA REGIONAL MAPS:
WORLD MAPS:
CUSTOM IMAGES & MAPS:

About Australia

Trending on WorldAtlas

Australia territories, states & their capitals

Region Capital Quick Reference
Australian Capital Territory Canberra Australian Capital Territory
New South Wales Sydney New South Wales
Northern Territory Darwin Northern Territory
Queensland Brisbane Queensland
South Australia Adelaide South Australia
Tasmania Hobart Tasmania
Victoria Melbourne Victoria
Western Australia Perth Western Australia

States & Territories of Australia